RSG Wiringherlant

Schoolgebouwen

Warmtebouw heeft samen met de bouwcombinatie Friso Koopmans in ‘Design & Build’-verband een school­gebouw ontwikkeld ten behoeve van middelbaar onder­wijs (VMBO/­HAVO/Atheneum). Dit omvat­te ontwerp en realisatie van alle gebouwgebonden klimaat­tech­ni­sche, sanitai­re en elektro­technische installaties, verwarming en koeling door middel van be­ton­kern­active­ring. De instal­la­ties zijn volledig ontworpen op een duur­zaam en multi­func­ti­o­neel gebruik. Energievoorziening door middel van een warmte- en koudeopslag­systeem in de bodem en PV-panelen.

Ontwerpteam

In de inschrijffase is met een klein bouwteam, bestaande uit de aannemer, architect, construc­teur, adviseurs installaties, bouwfysica en brandveiligheid en de installateur in een relatief zeer kort tijdsbestek het basis­ont­werp voor de school gegroeid tijdens een beperkt aantal maar in­ten­sieve ontwerpteambijeenkomsten. In een ont­spannen sfeer werden vele ideeën uitge­wis­seld en de mogelijkheden en onmogelijkheden werden bespro­ken. Hierbij wer­den de verlan­gens van de gebruiker met de architectonische uitstraling, de bouw­kundige inde­lingen en de in­stal­latie- en akoes­tische eisen en de brandveilig­heidseisen op elkaar afgestemd. Met huis­werk onder je arm ging je weer op pad en werd tussendoor via de mail of mobiel nog verder over­legd.

Ontwerpprincipe

Warmtebouw heeft in dit teamverband vanwege het beoogd gebruik als het schoolgebouw en met inachtname van die basiseisen een integrale en duurzame installatie ontworpen. Hierbij wordt in eerste instantie gepro­beerd om het energieverbruik zo beperkt mogelijk te houden en het buitenklimaat ook buiten te houden.

Duurzame installaties

De installatie bestaat onder meer uit verwarming, ventilatie, koeling en sanitaire installaties, als­me­de een on­der­grondse Warmte/Koude-installatie en PV-cellen en LED-verlichting. Duur­zame oplossingen, waarbij het ener­gie­verbruik zo beperkt mo­gelijk wordt gehouden, staan hierbij centraal.

Werktuigkundige installaties

Klimaat

In de basis wordt het verwarmen en koelen verzorgd met betonkernactiverering, waarbij in de con­structieve vloeren watervoerende slangen zijn opgenomen, die voor een constante vloer en/of plafondtemperatuur zor­gen. Voor een aangenaam binnenklimaat, dat snel op de voor een school kenmerkende wisselende gebrui­kers­aantallen kan reageren of zelfs anti­ciperen is voor een luchtbehandelings­systeem met meerdere lucht­behandelings­kasten gekozen, waar­mee niet alleen de verse lucht kan worden toe­gevoerd, maar ook de toe­gevoerde lucht per ruimte in zones of secties ‘individueel’ kan worden verwarmd of gekoeld.

Warmte- en koudeopwekking

Ter beperking van het primaire energieverbruik, is voor de verwarming en koeling gebruik ge­maakt van elektri­sche energie en bodem­warmte. Met warmtepompen wordt in het stook­sei­zoen, via twee diepe bronnen, de bodemwarm­te met behulp van een klein beetje elektrische ener­gie gebruikt voor het verwarmen van het pand. Voor redundantie en piek­situaties is de in­stal­latie aangevuld met een kleine gasgestookte cv-ketel. En in de zomer kan de bodem­kou­de vrijwel gratis worden benut voor de basis­koeling. In pieksitu­a­ties van de koude­behoefte kun­nen de warmtepompen voor aanvullende koude zorgen. Als een deel van het pand al kou­de nodig heeft, maar een ander deel nog warmte, wordt de opgeslagen warmte benut.

Ventilatie en luchtbehandeling

Ook de in de ventilatie­lucht aanwezige energie wordt niet zomaar weggegooid. Buiten ge­bruiks­tijden wordt de lucht op een laag toerental naar behoefte gerecirculeerd. Sensoren in het systeem meten de luchttemperatuur en als er meer mensen in de zaal zijn registeren de sen­soren dit en wordt meer verse buitenlucht naar binnen gestuurd. Deze buiten­lucht kan met een warmte­wiel worden voorverwarmd met de in de af te voeren lucht aan­wezige warmte.

Sanitaire installaties

Ter beperking van het waterverbruik zijn waterbesparende toiletten en douches toegepast en is de hoe­veel­heid te circuleren tapwater beperkt.

Elektrotechnische installaties

Ook op elektrotechnisch gebied is met de op het dak aanwezige PV-cellen een duurzame en eigen elektri­ci­teits­opwekking voor een basisbehoefte gewaarborgd. Daarnaast is voor een duur­zaam en minimaal elektrici­teits­verbruik LED-verlichting toegepast.

Schoolkenmerkende voorzieningen

De school en in het bijzonder de diverse praktijklokalen voor bijvoorbeeld Biologie, Natuurkunde en Scheikunde en motor­voer­tuigen, tech­niek en ook drama zijn van de specifiek daarvoor benodigde installaties als bij­voor­beeld gassen, afzuiging en (toneel)verlichting voorzien, alsmede een complete data-instal­latie.

Nazorg

De betrokkenheid van Warmtebouw eindigde niet bij het verkrijgen van de opdracht of de op­le­ve­ring van de installaties, maar is nog steeds van toepassing. Bij de ingebruikname van het ge­bouw en haar installaties heb­ben wij de werking van de installaties uitgelegd aan de tech­ni­sche dienst van de gebruiker en in de daarop vol­gen­de periode van ingebruikname regel­ma­tig geassisteerd (lokaal en op afstand) bij gebruikservaringen en aan­passingen.

Resumé

Wij ontwierpen, realiseerden, beheren en onderhouden de complete werktuigkundige, elektro­tech­nische en lood­gietersinstallaties voor en naar volle tevredenheid van de school zoals ook uit de ontvangen tevreden­heids­verklaring blijkt.

Download Project PDF