Privacyverklaring

Privacyverklaring Warmtebouw

 

In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u contact met ons hebt.

Warmtebouw

Wij zijn Warmtebouw, een Technisch adviesbureau- en Installatiebedrijf dat gevestigd is aan de Middenwetering 1, 3543 AR te Utrecht.

Warmtebouw verwerkt en analyseert gegevens met als doel zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften als klant of leverancier. Warmtebouw is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid. Warmtebouw hecht grote waarde aan haar rol en reputatie als betrouwbare business partner en in die hoedanigheid ook aan het zekerstellen van het recht op privacy voor u als klant of leverancier.

 

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen viaprivacy@warmtebouw.nl.

De soorten persoonlijke informatie die wij verwerken

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect aan u gerelateerd kunnen worden. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

Naam en andere identificeerbare informatie

We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht, geboortedatum vastleggen.

Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie

Uw contactgegevens kunnen uw adres, vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als u zich voor een bepaalde dienst registreert of een persoonlijke account aanmaakt, kunnen wij ook uw inloggegevens en andere informatie vastleggen die u op het account- of registratieformulier invult.

Onze communicatie met u

Als u ons een e-mail stuurt of online via social media chat, leggen wij uw communicatie met ons vast. Als u ons belt, leggen wij uw vragen of klachten vast in onze database of e-mailserver.

Informatie die wij verzamelen als u onze website gebruikt

Als u onze website bezoekt, kunnen wij uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende  website, surfgedrag en klikgedrag vastleggen. Met uw toestemming kunnen wij ook uw locatiegegevens ontvangen.

Daarnaast kunnen wij een automatische melding krijgen als u een nieuwsbrief opent of in een nieuwsbrief op een koppeling klikt.

Informatie die u met ons deelt

U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u op ons reageert op of via social media of een klantenonderzoek invult.

Referenties

Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar getuigenissen gewijzigd of verwijderd wilt hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen via privacy@warmtebouw.nl.

Hoe verzamelen wij uw gegevens

Warmtebouw kan uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult, uw visitekaartje geeft, via social media met ons communiceert of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn:

Om diensten aan u te verlenen

Om het gebruik van onze diensten voor u te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van uw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) uw voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie daarop kunnen toespitsen.

Om met u te communiceren

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

Voor statistisch onderzoek

Wij gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag van de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren.

Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen wij de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren. Wij gebruiken alleen gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder uw toestemming geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek.

Voor directe marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven of andere marketingberichten te sturen. Om te weten wat voor u relevant is, kunnen wij automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren. Hiertoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook combineren met informatie die wij ontvangen van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder uw toestemming geen gevoelige gegevens gebruiken voor deze direct marketingdoeleinden.

Wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingberichten af te stemmen op uw specifieke interesses en voorkeuren. Als onze analyse bijvoorbeeld aantoont dat u misschien geïnteresseerd bent in bepaalde soorten diensten, kunnen wij onze nieuwsbrief en website aanpassen met inhoud waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn.

Wij kunnen voor onze marketingberichten verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en social media. U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de instructies in het desbetreffende marketingbericht of neem contact met ons op via privacy@warmtebouw.nl.

Opslag van gegevens

De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

  • Up-to-date virus scan
  • Unieke toegangscodes en wachtwoorden
  • Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder
  • Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven
  • Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups
  • Geen documenten met persoonsgegevens op privé laptops van medewerkers

Vrijgeven en delen van gegevens met derden

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden:

Voor de ondersteunende diensten die wij aanbieden

Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Voor statistisch onderzoek en direct marketing

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven).

Websites van derden

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Warmtebouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Wij verwijzen u hiervoor naar het privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) voor informatie hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Beveiliging en bewaring

Warmtebouw neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt uw persoonlijke gegevens opvragen, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Warmtebouw heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Warmtebouw laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Warmtebouw, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Warmtebouw aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden

Dit privacybeleid is ingegaan per 25-05-2018 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien. Wij informeren u over wijzigingen door het herziene beleid te publiceren op warmtebouw.nl, waarna het direct in werking treedt.