Thialf Heerenveen

Schaats Walhalla gemoderniseerd

Ontwerp, verduurzaming en realisatie van alle installaties voor HVAC, vries, sanitaire en brandbeveiligings installaties, inclusief de ijsvloer en waterbehandeling.

Download Project PDF

Nieuwe ijsvloer Thialf overgedragen

Vrijdag de 13e november 2015 was de grote dag. De wedstrijd­baan van Schaatswalhalla Thialf werd tijdelijk terug­gegeven aan Thialf voor een nieuw schaatsseizoen. Van buiten heeft een spec­ta­culaire metamorfose plaatsgevonden, terwijl er van binnen op het eerste gezicht niets is veranderd. Het belang­rijkste voor de schaatsers is echter niet of nauwelijks zichtbaar, de nieuwe ijsbaan met nieuwe installaties.

Complete installatie

Warmtebouw heeft, samen met hoofdaannemer Heddes die de bouw­kun­dige werkzaamheden verzorgde, in de afgelopen maanden met een ongelofelijk grote inspanning de complete installatie voor en in de ijsvloer vervan­gen.

Dit omvat de vries­installatie, de water­behandeling, de lucht­behandeling en de overdracht van de warmte en koude. De oude baan is gede­mon­teerd en voorzien van nieuwe vloerkoeling, aangevuld met vloerverwar­ming op het binnen­terrein en langs de baan.

Aanleg nieuwe ijsvloer in Thialf Heerenveen (1 minuut)

Prefab

In onze RVS-prefab­werkplaats in Nieuwe­gein is een knap stukje vakwerk geleverd. Hier werden de verdelers gemaakt waar de vloerslangen op zijn aangesloten.

Wedstrijdhal

Nadat was aangetoond dat de installatie goed was aangebracht, in het bijzonder de posities van de slangen, werd de supervlakke vloer gestort en was ons werk verstopt onder een laag beton.

Pompenkamer

Onder de vloer is een aparte pompenkamer gemaakt. Hier wordt de koude die uit de centrale technische ruimte komt, verdeeld over de apart regelbare delen van de ijsvloeren.

Energiezuinige IJsinstallatie

Ook de technische ruimte is compleet vernieuwd. Nieuwe koel­machines die met de gedurfde regeltechniek van Warmte­bouw optimaal en energiezuinig kunnen functioneren en niet alleen de ijsbaan koelen, maar tegelijkertijd voor de nodige warmte zorgen.

Stonden er in het oude Thialf ruim twintig c.v.-ketels, nu wordt alle warm­te uit de ijsinstallatie benut die samen met een warmte­pomp en bodem­energie het kloppend hart van een duur­zaam en gas­loos Thialf vormen. Door de ver­nieuwde indeling in de baan­seg­menten kan de ijsmeester voor elk deel van de baan de op­ti­male ijskwaliteit verzorgen. Rechte stukken, binnen- en buiten­boch­ten, ingaande en uitgaande bochten, shorttrack en de krabbelbaan en de oude ijshockeyhal, alles is apart en optimaal regelbaar, zodat niet meer energie hoeft te worden verbruikt dan strikt nodig is. Er wordt ruim de helft van het oude energieverbruik bespaard!

Luchtbehandeling

Ook de luchthuishouding is aangepakt, met nieuwe luchtbehan­delings­kasten en luchttoevoer vanuit de installatiegoot om de ijsbaanvloer en, met een tijdelijke voorziening, ook uit het plafond.

Het hele project hebben we teruggebracht tot een 3 minuten-durend filmpje:

Aanleg nieuwe ijsvloer in Thialf Heerenveen (3 minuten)

 

Download Project PDF

United Mediapark

Het oudste gebouw van het MediaPark ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid

Het Audiocentrum op de hoek van het MediaPark in Hilversum naast Beeld en Geluid is het oudste gebouw daar en is decor geweest van enkele historische hoogte- en dieptepunten. Warmtebouw heeft in nauw overleg met de eigenaar en de eind¬gebruiker United dit gebouw ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid.

Download Project PDF

Geschiedenis

Het Audiocentrum of Muziekpaviljoen, heeft een roemruchte ge­schie­denis. Het gebouw is ontworpen door P.J. Elling en is offici­eel ge­opend in 1966 voor de oorspronkelijke gebruikers, de Muziek­bi­bli­otheek (ondergebracht in de linkervleugel) en de Fonotheek (in de rechtervleugel) en Radiostudio’s. In de loop van de jaren zijn er veel verbouwingen uitgevoerd. Sinds eind jaren ’80 heet het ge­bouw Audiocentrum en was sinds­dien in gebruik als uitzendlocatie voor de meeste radio-uitzen­dingen van de publieke omroepen.

Van oktober 1965 tot half januari 2004 bewoonde Hilversum 3 later Radio 3 het Muziekpaviljoen / Audio­cen­trum. Bijna tien jaar stond het dichtgetimmerd en in zeer slechte staat haar dagen te slijten aan de in­gang van het MediaPark in afwachting van een nieuw leven. De toenmalig eigenaar TCN MediaPark ging het gebouw toen verhuren aan United Broadcasting Facilities (UBF / United), dat ver­spreid over ver­schil­len­de gebouwen in Hilversum was gehuisvest. Het gebouw heeft een ongekende staat van dienst en ge­schie­denis binnen de Nederlandse Radio en Hilversum 3, Radio 3 en nog net 3FM in het bijzonder. De laat­ste publieke bewoners ondermeer KinkFM en de Veronica Radioschool. Vele bekende radio-uitzen­din­gen vinden hier hun oorsprong, met bekende dj´s (Frits Spits, Lex Harding, Henk Mouwe, Tom Mulder, Hans Schiffers, Henk Westbroek en vele anderen) en bekende programma’s (Avondspits, 2-meterses­sies, Denk aan Henk), Het dieptepunt echter was wel de moord op Pim Fortuyn voor de deur na een inter­view met dj Ruud de Wild.

Klimaatinstallaties – oud

In de oorspronkelijke opzet werd het gebouw geventileerd met verschillende luchtbehandelingskasten en bouw­kundige kanalen, aangevuld met metaal kanaalwerk. Aan de gevels van beide vleugels waren in­duc­tie-units opgesteld met elektrische naverwarmers. Energie had toen nog geen prioriteit en duur­zaam­heid was een vreemd woord. Warmte en koude werden uit het naastgelegen Energie–Centrum (EC1) be­trok­ken. In de loop der jaren is er veel geknutseld aan de installaties, maar niet elke verande­ring vormde een verbetering.

Verbouwing – fase 1 – renovatie

Om het Audiocentrum voor jaren een goede thuisbasis voor United te laten zijn werd het in fasen in­grij­pend verbouwd. Om te beginnen zijn de oude linkervleugel en de binnen­plaats gedemonteerd om plaats te maken voor een ondergrondse garage annex werkplaats voor de reportagewagens. Gelijker­tijd werden in de rechtervleugel en het tussenlid, met behoud van zoveel mogelijk authentieke details, de studio’s en edit­ruimten ingericht. Energie en duurzaamheid zijn inmid­dels een bekend begrip geworden. Zo wordt ge­bruik gemaakt van hoogtemperatuurkoeling en laag­tem­pera­tuurverwarming In de kelders werden nieuwe tech­nische ruimten ingericht met per bouwdeel eigen luchtbehandelings­kasten en voorzien van individu­ele naregelingen. Een echt als bouwteam opererend gezelschap van opdracht­gever, gebruiker, slopers, bouwers, monteurs en elektriciens, leverde gelijktijdig een hoog­stand­je door in de zeer korte tijd vanaf begin 2012 tot in de zomervakantie de eerste fase bruikbaar te maken voor United. Terwijl begin 2012 de trein ging rijden, waarbij alleen vertrek- en aankomsttijden echt vast stonden en de kompasroos de goede kant op wees, werd ondertussen nog druk de detaille­ring uitge­werkt. Tijdens de rit kwamen diverse ver­ras­singen te voorschijn en in combinatie met voort­schrij­dend in­zicht en aanvullende of wijzigende wensen moest er af en toe flink worden geïmpro­vi­seerd. Dit vroeg, terwijl de bouwers en monteurs op volle snel­heid bezig waren om de eerste fase op tijd te kunnen over­dragen, van alle partijen (uitvoerenden, huurder èn opdrachtgever) een grote flexibi­li­teit. Met het op en om de bouwplaats aanwezige team werd dit huzarenstukje geklaard!

Verbouwing – fase 2 – nieuwbouw

Niet alleen de gehandhaafde rechtervleugel en tussenlid vergden grote inzet van alle partijen. Ook het half onder de grond nieuw te bouwen reportagecentrum met werkruimten, bergingen en opstelruimten voor de reportagewagens van United Broad­casting Facilities en voor United Unicam moest kort na de zomervakantie al (deels) in gebruik worden genomen. Bovenop deze ‘garage’ werd de linkervleugel als nieuw gebouwd met een flexibele indeling, welke later in delen werd verhuurd, maar dat was toen nog niet bekend.

Werktuigkundige klimaatinstallaties – nieuw

De complete werktuigkundige installaties werden voor deze re­no­vatie in nauw overleg met adviseur Henk Knipscheer door Warmtebouw in opdracht van TCN MediaPark vervan­gen. Dit betroffen de luchtbehandeling, de verwarming en koeling, de regeltechniek en de lood­gietersinstallaties.

Het gebouw is voor wat betreft de luchtverdeling in vier zones verdeeld, de linker­vleu­gel, de rechter­vleu­gel, het tussenlid en de ‘garage’. Elke zone heeft een eigen luchtbehandelingskast welke is voor­zien van warm­te­terug­win­ning in vorm van een warmtewiel. De behandelde verse lucht wordt via nieuwe kanalen naar de kantoor-, studio- en editruimten gebracht. In de kantoren wordt de lucht met aan het plafond ge­mon­teer­de inductieunits toegevoerd en, vanwege de hoge interne belasting, in de studio’s en edit-ruimten via ventilator­convectoren. Hierdoor kan de hoeveelheid primair te behandelen lucht beperkt blijven en daar­door ook de omvang van de primaire installaties. Toch kan hiermee per ruimte een goede door­spoe­ling worden verkregen en een individuele naregeling van de temperatuur.

De warmte en koude worden net als in de oude situatie betrokken uit het aan­gren­zende EC1, waarbij een deel van het oude leidingwerk opnieuw wordt be­nut. Vanaf de nieuwe warmtewisselaars en ver­de­lers met toeren­geregelde cir­cu­latiepompen, wordt de warmte en de koude naar de luchtbe­han­de­lings­kasten en de diverse ruimten getransporteerd, waarbij continu de hoeveelheid op de vraag wordt afgestemd.

In het tussenlid kwam het bedrijfsrestaurant met aparte kook- en spoelkeukens, een café en een rook­ruimte. Ook werden hier de ondersteunende technische dienst en de dataruimten gehuisvest.

Via het gebouwbeheersysteem (GBS) kunnen de installaties worden gestuurd en geregeld. Ook komen de bedrijfs- en eventuele storingsmeldingen van de brandmeld- en sprinklerinstallaties via het GBS zicht­baar, zodat een efficiënte storingsopvolging wordt verkregen.

September 2012 werd de eerste fase met een spetterend optreden van Ilse DeLange opgeleverd, waarna kort daarop het reportageatelier in gebruik werd genomen en vervolgens betrok Sony Music de nieuw­bouw vleugel, zodat het Muziekpaviljoen als een nieuwe parel de hoeksteen vormt van het MediaPark.

 

Download Project PDF
Warmtebouw entertainment bouwproject Heineken Music Hall

Heineken Music Hall / AFAS Live

Matchbox: de rookruimte voor concertgangers

Advies en realisatie van de ‘Matchbox’, waarbij met minimale middelen een optimale rookruimte werd ingericht en in combinatie met de aangrenzende ruimten werd voorbereid voor duurzame klimaatbeheersing.

Download Project PDF

Albert Heijn

Winkelconditionering & Brandbeveliging

Sinds tientallen jaren mogen wij voor Albert Heijn de complete winkelconditionering en brandbeveiliging verzorgen. Inmiddels mogen wij vele honderden gerealiseerde winkels op onze referentielijst vermelden. Wij zijn betrokken vanaf het initiatief dan wel ontwerp tot en met het technisch en energiebeheer, alsmede het technisch onderhoud voor vele (duurzame) retailprojecten. Binnen het tijdsbestek van een kleine week wordt een complete winkel ge/verbouwd volgens het VWO-concept. Hierbij staat VWO voor “Volgende Week Open”. Deze werkmethode wordt voor alle AH winkels toegepast, onafhankelijk van de omvang van de werkzaamheden.

Download Project PDF