Vanaf 1 juli 2019 gaat de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven in werking. Wanneer uw bedrijf een verbruik heeft van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar, dan is de informatieplicht voor uw bedrijf van toepassing en is onderstaande tekst relevant.

Wat is de informatieplicht?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Volgens de Informatieplicht Energiebesparing moeten op uiterlijk 1 juli 2019 ruim 125.000 bedrijven en organisaties verplicht de overheid informeren over welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

Voor wie is de informatieplicht?

Elk bedrijf dat een verbruik heeft van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar moet energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Elk bedrijf die onder de energiebesparingsplicht valt, valt óók onder de informatieplicht. Deze bedrijven moeten een rapport aan leveren met de acties die zijn ondernomen om energie te besparen.

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet de door hen getroffen maatregelen te rapporteren. Dit zijn:

  • Bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);
  • Deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3);
  • Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben  (artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer);

Let op: voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019.

Er is een eenvoudige tool om te bepalen of de informatieplicht op uw bedrijf van toepassing is: www.wattjemoetweten.nl/stappenplan-informatieplicht

Wat betekent het voor uw bedrijf?

Valt uw bedrijf binnen de informatieplicht, dan moet u vóór 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen.

De gemeente is bevoegd gezag en zal op basis van de opgehaalde rapportages bepalen wie als eerst wordt gecontroleerd. De controle zal zich als eerste richten op bedrijven die niets hebben ingeleverd of niets aan energiebesparing doen. Afhankelijk van de situatie kan (na uitstel) uiteindelijk door de gemeente als stok achter de deur een dwangsom worden opgelegd.

Wat moet u doen?

Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is vanaf 2015 voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld door de Rijksoverheid. Aan de hand hiervan kan globaal in kaart worden gebracht welke maatregelen u al heeft uitgevoerd.

Aan de hand van een eLoket formulier kunt u via het eLoket van de Rijksoverheid per vestiging rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn toegepast. Om in te loggen op het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan, het duurt circa 5 dagen voordat de eHerkenning binnen is.

Via onderstaande website is de handleiding eLoket getoond. Hier wordt u stap voor stap meegenomen in het rapporteren van de maatregelen: https://wattjemoetweten.nl/wpd/wp-content/uploads/2019/03/Handleiding-eLoket-Informatieplicht-energiebesparing-van-RVO.pdf

Warmtebouw helpt u met een Quickscan of Energiescan!

Warmtebouw kan helpen om aan de informatieplicht te gaan voldoen door middel van het uitvoeren van een Quickscan of energiescan.

Voor meer informatie of hulp bij het voldoen aan de informatieplicht kunt u contact opnemen met Rik of Daniella van de afdeling Duurzaam Advies via duurzaam@warmtebouw.nl.