Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Planet, People, Profit, Passion & Pleasure

Warmtebouw heeft “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” en haar taak als rentmeester hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met het effect van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu (Planet) en dat zij oog heeft voor de menselijke aspecten (People), zowel binnen als buiten het bedrijf. Om op deze gebieden te kunnen investeren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, wordt gestreefd naar een verantwoord rendement (Profit). Daarnaast vindt Warmtebouw dat passie en plezier (Passion & Pleasure) de drijfveer moeten zijn bij iedereen die werkzaam is in en voor ons bedrijf. Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit de passie voor het werk en dit gepaard gaat met plezier in het werk en in de omgang met collega’s en relaties. Het gaat er om een verantwoorde balans te vinden tussen deze 5 P’s!

Social Return On Investment

Wij zien in dat we als bedrijf ook maatschappelijke verplichtingen hebben. De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar personeel en maatschappij. Om dit handen en voeten te geven wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zo wordt op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan bekeken wat voor ontplooiingsmogelijkheden er zijn. Het opleiden van jonge medewerkers alsmede de mix van medewerkers uit de verschillende geledingen van de samenleving ervaren wij als zeer waardevol. Door SROI (Social Return on Investment) toe te passen binnen onze projecten worden ook , indien gewenst, medewerkers ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo hebben we bij de realisatie van Thialf in Heerenveen een aantal langdurig werkelozen ingezet. Bij het beheer van een groot aantal panden van de Gemeente Woerden hebben we de doelstelling van 2% van de loonsom behaald door inzet van leerlingen.  Deze visie hebben wij ook vertaald in onze erkenning als leerbedrijf door SBB. Wij doen er alles aan om een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers te stimuleren. Het succes van deze inspanningen wordt bevestigd door het zeer lage verloop van ons personeelsbestand alsmede het ziekteverzuim wat al jaren ruim onder het branchegemiddelde ligt.

Milieuverklaring

Warmtebouw is zich ervan bewust onze leefomgeving in bruikleen te hebben en wil er aan bijdragen deze ook voor toekomstige generaties veilig te stellen door bewust om te gaan met het milieu. Hiervoor is een aparte Milieuverklaring opgesteld conform de uitgangspunten van ISO 14001. Uit deze verklaring komen ook doelstellingen voort, zo kijken we bijvoorbeeld kritisch naar het energieverbruik in ons eigen bedrijfspand, wordt het afval CO2 neutraal verwerkt en is er gekozen voor een steeds duurzamer wagenpark. Ook hebben we voor onze eigen huisvesting in 2016 gekozen om een leegstaand pand te renoveren in plaats van nieuw te bouwen. Bij de renovatie hebben we gekozen een aantal duurzame maatregelen te nemen, wat geresulteerd heeft in een energielabel A en BREEAM-In-Use certificaat met een score “Very Good”. De komende jaren willen we deze score verbeteren, zelf energie op gaan wekken en het energieverbruik nog verder terug gaan brengen. Ook bij renovatie van het Marriot Hotel in Amsterdam en het Ziggo complex (Kavel 17) hebben we volgens de BREEAM methodiek gewerkt.

Kwaliteit en duurzaamheid tegen een verantwoorde prijs

Ons uitgangspunt is om kwaliteit en duurzaamheid te leveren tegen een verantwoorde prijs, het één mag het ander niet uitsluiten. Zoals bij al onze activiteiten is ons MVO beleid gebaseerd op een streven naar continue verbetering. We hebben ons hierbij laten inspireren door ISO 26000. Daarnaast zien wij het als onze verplichting om dit beleid jaarlijks te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Wij hebben veel geïnvesteerd in duurzame technieken, waaronder de erkenning BRL 6000-21 voor ontwerp, installeren en beheren van bodemenergiesystemen.

Samen de uitdaging aan gaan

Deze manier van werken willen we niet alleen zelf doen, maar ook uitdragen naar onze opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, zakenpartners en niet in de laatste plaats de samenleving. We willen dan ook met name onze leveranciers en partners uitdagen om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te formuleren en aantoonbaar vast te leggen. Onze insteek is hiermee bij te dragen aan het op gang brengen van een kettingreactie in onze branche met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

‘Warmtebouw voor ’n betrouwbaar klimaat!’

H. Overeem MSc. Ing. H.W. Schiltkamp P. van Echtelt
Directeur Directeur  Adjunct Directeur
Warmtebouw directie