MVO

Maatschappellijk Verantwoord Ondernemen

De basis voor ons MVO beleid: Mens, Milieu, Verantwoord Rendement, Passie en Plezier

Warmtebouw heeft “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” en haar taak als rentmeester hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met het effect van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu (Planet) en dat zij oog heeft voor de menselijke aspecten (People), zowel binnen als buiten het bedrijf. Om op deze gebieden te kunnen investeren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, wordt gestreefd naar een verantwoord rendement (Profit). Daarnaast vindt Warmtebouw dat passie en plezier (Passion & Pleasure) de drijfveer moeten zijn bij iedereen die werkzaam is in en voor ons bedrijf. Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit de passie voor het werk en dit gepaard gaat met plezier in het werk en in de omgang met collega’s en relaties. Het gaat er om een verantwoorde balans te vinden tussen deze 5 P’s!

Aandacht voor personeel en maatschappij

Wij zien in dat we als bedrijf ook maatschappelijke verplichtingen hebben. De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar personeel en maatschappij. Om dit handen en voeten te geven wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zo wordt op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan bekeken wat voor ontplooiingsmogelijkheden er zijn. Het opleiden van jonge medewerkers alsmede de mix van medewerkers uit de verschillende geledingen van de samenleving ervaren wij als zeer waardevol. Deze visie hebben wij mede aantoonbaar gemaakt middels onze erkenning als leerbedrijf door Kenteq. Wij doen er alles aan om een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers te stimuleren. Het succes van deze inspanningen wordt bevestigd door het zeer lage verloop van ons personeelsbestand alsmede het ziekteverzuim wat onder het branchegemiddelde ligt.

Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en open, eerlijke en integere manier van zaken doen

Op basis van initiatieven van personeel of relaties worden diverse maatschappelijke initiatieven ondersteund. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een open, eerlijke en integere manier van zaken doen. Wij zien onze vele duurzame relaties, de gestage autonome groei en de stabiliteit van ons bedrijf als bewijs dat onze manier van werken ook door onze stakeholders gewaardeerd wordt.

Aandacht voor het milieu (ISO 14001)

Warmtebouw is zich ervan bewust onze leefomgeving in bruikleen te hebben en wil er aan bijdragen deze ook voor toekomstige generaties veilig te stellen door bewust om te gaan met het milieu. Hiervoor is een aparte Milieuverklaring opgesteld conform de uitgangspunten van ISO 14001 . Uit deze verklaring komen ook doelstellingen voort, zo kijken we kritisch naar het energieverbruik in ons eigen bedrijfspand, wordt het afval CO2 neutraal verwerkt en is er gekozen voor een duurzaam CO2 neutraal wagenpark.

Kwaliteit en duurzaamheid voor een verantwoorde prijs

Ons uitgangspunt is om kwaliteit en duurzaamheid te leveren tegen een verantwoorde prijs, het één mag het ander niet uitsluiten. Zoals bij al onze activiteiten is ons MVO beleid gebaseerd op een streven naar continue verbetering. We hebben ons hierbij laten inspireren door ISO 26000. Daarnaast zien wij het als onze verplichting om dit beleid jaarlijks te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – samen met onze partners

Deze manier van werken willen we niet alleen zelf doen, maar ook uitdragen naar onze opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, zakenpartners en niet in de laatste plaats de samenleving. Het komende jaar willen we dan ook met name onze leveranciers en partners uitdagen om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te formuleren en aantoonbaar vast te leggen. Onze insteek is hiermee bij te dragen aan het op gang brengen van een kettingreactie in onze branche met betrekking tot Maatschappeijk Verantwoord Ondernemen.

in pdf formaat