United Mediapark

Het oudste gebouw van het MediaPark ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid

Het Audiocentrum op de hoek van het MediaPark in Hilversum naast Beeld en Geluid is het oudste gebouw daar en is decor geweest van enkele historische hoogte- en dieptepunten. Warmtebouw heeft in nauw overleg met de eigenaar en de eind¬gebruiker United dit gebouw ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid.

Download Project PDF

Geschiedenis

Het Audiocentrum of Muziekpaviljoen, heeft een roemruchte ge­schie­denis. Het gebouw is ontworpen door P.J. Elling en is offici­eel ge­opend in 1966 voor de oorspronkelijke gebruikers, de Muziek­bi­bli­otheek (ondergebracht in de linkervleugel) en de Fonotheek (in de rechtervleugel) en Radiostudio’s. In de loop van de jaren zijn er veel verbouwingen uitgevoerd. Sinds eind jaren ’80 heet het ge­bouw Audiocentrum en was sinds­dien in gebruik als uitzendlocatie voor de meeste radio-uitzen­dingen van de publieke omroepen.

Van oktober 1965 tot half januari 2004 bewoonde Hilversum 3 later Radio 3 het Muziekpaviljoen / Audio­cen­trum. Bijna tien jaar stond het dichtgetimmerd en in zeer slechte staat haar dagen te slijten aan de in­gang van het MediaPark in afwachting van een nieuw leven. De toenmalig eigenaar TCN MediaPark ging het gebouw toen verhuren aan United Broadcasting Facilities (UBF / United), dat ver­spreid over ver­schil­len­de gebouwen in Hilversum was gehuisvest. Het gebouw heeft een ongekende staat van dienst en ge­schie­denis binnen de Nederlandse Radio en Hilversum 3, Radio 3 en nog net 3FM in het bijzonder. De laat­ste publieke bewoners ondermeer KinkFM en de Veronica Radioschool. Vele bekende radio-uitzen­din­gen vinden hier hun oorsprong, met bekende dj´s (Frits Spits, Lex Harding, Henk Mouwe, Tom Mulder, Hans Schiffers, Henk Westbroek en vele anderen) en bekende programma’s (Avondspits, 2-meterses­sies, Denk aan Henk), Het dieptepunt echter was wel de moord op Pim Fortuyn voor de deur na een inter­view met dj Ruud de Wild.

Klimaatinstallaties – oud

In de oorspronkelijke opzet werd het gebouw geventileerd met verschillende luchtbehandelingskasten en bouw­kundige kanalen, aangevuld met metaal kanaalwerk. Aan de gevels van beide vleugels waren in­duc­tie-units opgesteld met elektrische naverwarmers. Energie had toen nog geen prioriteit en duur­zaam­heid was een vreemd woord. Warmte en koude werden uit het naastgelegen Energie–Centrum (EC1) be­trok­ken. In de loop der jaren is er veel geknutseld aan de installaties, maar niet elke verande­ring vormde een verbetering.

Verbouwing – fase 1 – renovatie

Om het Audiocentrum voor jaren een goede thuisbasis voor United te laten zijn werd het in fasen in­grij­pend verbouwd. Om te beginnen zijn de oude linkervleugel en de binnen­plaats gedemonteerd om plaats te maken voor een ondergrondse garage annex werkplaats voor de reportagewagens. Gelijker­tijd werden in de rechtervleugel en het tussenlid, met behoud van zoveel mogelijk authentieke details, de studio’s en edit­ruimten ingericht. Energie en duurzaamheid zijn inmid­dels een bekend begrip geworden. Zo wordt ge­bruik gemaakt van hoogtemperatuurkoeling en laag­tem­pera­tuurverwarming In de kelders werden nieuwe tech­nische ruimten ingericht met per bouwdeel eigen luchtbehandelings­kasten en voorzien van individu­ele naregelingen. Een echt als bouwteam opererend gezelschap van opdracht­gever, gebruiker, slopers, bouwers, monteurs en elektriciens, leverde gelijktijdig een hoog­stand­je door in de zeer korte tijd vanaf begin 2012 tot in de zomervakantie de eerste fase bruikbaar te maken voor United. Terwijl begin 2012 de trein ging rijden, waarbij alleen vertrek- en aankomsttijden echt vast stonden en de kompasroos de goede kant op wees, werd ondertussen nog druk de detaille­ring uitge­werkt. Tijdens de rit kwamen diverse ver­ras­singen te voorschijn en in combinatie met voort­schrij­dend in­zicht en aanvullende of wijzigende wensen moest er af en toe flink worden geïmpro­vi­seerd. Dit vroeg, terwijl de bouwers en monteurs op volle snel­heid bezig waren om de eerste fase op tijd te kunnen over­dragen, van alle partijen (uitvoerenden, huurder èn opdrachtgever) een grote flexibi­li­teit. Met het op en om de bouwplaats aanwezige team werd dit huzarenstukje geklaard!

Verbouwing – fase 2 – nieuwbouw

Niet alleen de gehandhaafde rechtervleugel en tussenlid vergden grote inzet van alle partijen. Ook het half onder de grond nieuw te bouwen reportagecentrum met werkruimten, bergingen en opstelruimten voor de reportagewagens van United Broad­casting Facilities en voor United Unicam moest kort na de zomervakantie al (deels) in gebruik worden genomen. Bovenop deze ‘garage’ werd de linkervleugel als nieuw gebouwd met een flexibele indeling, welke later in delen werd verhuurd, maar dat was toen nog niet bekend.

Werktuigkundige klimaatinstallaties – nieuw

De complete werktuigkundige installaties werden voor deze re­no­vatie in nauw overleg met adviseur Henk Knipscheer door Warmtebouw in opdracht van TCN MediaPark vervan­gen. Dit betroffen de luchtbehandeling, de verwarming en koeling, de regeltechniek en de lood­gietersinstallaties.

Het gebouw is voor wat betreft de luchtverdeling in vier zones verdeeld, de linker­vleu­gel, de rechter­vleu­gel, het tussenlid en de ‘garage’. Elke zone heeft een eigen luchtbehandelingskast welke is voor­zien van warm­te­terug­win­ning in vorm van een warmtewiel. De behandelde verse lucht wordt via nieuwe kanalen naar de kantoor-, studio- en editruimten gebracht. In de kantoren wordt de lucht met aan het plafond ge­mon­teer­de inductieunits toegevoerd en, vanwege de hoge interne belasting, in de studio’s en edit-ruimten via ventilator­convectoren. Hierdoor kan de hoeveelheid primair te behandelen lucht beperkt blijven en daar­door ook de omvang van de primaire installaties. Toch kan hiermee per ruimte een goede door­spoe­ling worden verkregen en een individuele naregeling van de temperatuur.

De warmte en koude worden net als in de oude situatie betrokken uit het aan­gren­zende EC1, waarbij een deel van het oude leidingwerk opnieuw wordt be­nut. Vanaf de nieuwe warmtewisselaars en ver­de­lers met toeren­geregelde cir­cu­latiepompen, wordt de warmte en de koude naar de luchtbe­han­de­lings­kasten en de diverse ruimten getransporteerd, waarbij continu de hoeveelheid op de vraag wordt afgestemd.

In het tussenlid kwam het bedrijfsrestaurant met aparte kook- en spoelkeukens, een café en een rook­ruimte. Ook werden hier de ondersteunende technische dienst en de dataruimten gehuisvest.

Via het gebouwbeheersysteem (GBS) kunnen de installaties worden gestuurd en geregeld. Ook komen de bedrijfs- en eventuele storingsmeldingen van de brandmeld- en sprinklerinstallaties via het GBS zicht­baar, zodat een efficiënte storingsopvolging wordt verkregen.

September 2012 werd de eerste fase met een spetterend optreden van Ilse DeLange opgeleverd, waarna kort daarop het reportageatelier in gebruik werd genomen en vervolgens betrok Sony Music de nieuw­bouw vleugel, zodat het Muziekpaviljoen als een nieuwe parel de hoeksteen vormt van het MediaPark.

 

Download Project PDF